קוד אתי

 

יצירת סביבת עבודה נטולת אפליה, הטרדה ואלימות

o אנו מתחייבים לגייס, להעסיק, לקדם ולתגמל עובדים על סמך כישוריהם ויכולתם, ללא הבדל גזע, מגדר, צבע עור, דת גיל ומוצא לאומי.

o אנו מתחייבים למנוע הטרדה לרבות הטרדה מינית, הפליה או פגיעה בלתי חוקית.

o אנו מתחייבים להעניק לעובדינו סביבה נטולת אלימות פיזית ו/או מילולית במקום העבודה, או איומים באלימות ו/או פגיעה במזיד ברכושו של עובד, אשר נעשים על ידי עובדי החברה וכלפיהם.

o אנו מתחייבים לשמור על פרטיות העובדים ולא לשחרר כל מידע, אלא אם כן נידרש לעשות כן על פי דין וכפי שייראה הולם בעיני החברה.

o החברה מאפשרת לעובדיה חופש התאגדות על פי החוק.

יצירת סביבת עבודה נטולת שחיתות

העסק ינוהל בצורה אתית ללא קבלת/מתן שוחד או כל פעילות של שחיתות וזאת בהתאם לחוקי המדינה ובשקיפות מלאה. מנהלת משאבי אנוש מונתה כחברת הנהלה לאחראית על הקוד האתי.

כל עובד בחברה רשאי ויכול לדווח באופן דיסקרטי ואנונימי אודות הפרת קוד זה בתיבת ההצעות המפעלית.

תנאי העסקה

o אנו מתחייבים להעסיק את העובדים בחברה על פי תנאי השכר והתנאים הסוציאליים הקבועים בחוק. אנו מתחייבים להעסיק את העובדים על פי דיני העבודה הקבועים בחוק.

o אנו מתחייבים לפעול, ככל יכולתנו, על מנת לוודא כי תנאי עבודתם של עובדים אשר מועסקים על ידי ספקינו, הינם נאותים וכי זכויותיהם הקבועות בחוק נשמרות על ידי מעסיקים הישירים.

o אנו מתחייבים לשמור על נהלי וכללי הבטיחות, על מנת שלא לסכן חיים או לגרום לפגיעה בגוף או ברכוש. אנו מתחייבים להעניק לעובדינו סביבת עבודה בריאה ובטוחה.

o אנו מתחייבים לטפח את ההון האנושי בחברה, ולפעול לקידומם של העובדים בהתבסס על יכולותיהם וביצועיהם, תוך פיתוח והעשרת מיומנויותיהם, מתוך הבנה כי כל עובד רוצה ליישם את הידע שצבר ולממש בעבודתו את מלוא הפוטנציאל הצפון בו, לרבות פיתוח רעיונות מקוריים והבאתם לידי מימוש.

o אנו נפעל לרווחת העובד תוך מתן תנאים נוספים, מעבר לנדרש בחוק וככל שיתאפשר, מתוך ההכרה כי לכל עובד יש צורך לחוש גאווה במקום עבודתו.

משאבי החברה

o אנו מתחייבים לשמור על משאבי החברה ונעשה בהם שימוש רק לקידום מטרותיה.

o אנו שומרים על סודיות המידע הפנימי של החברה ופועלים למניעת הגעתו לידי גורמים לא מוסמכים.

אחריות כלפי סביבתנו

o אנו מתחייבים לשימת לב להשפעת פעולותינו על הסביבה ומתחייבים להגביר את המודעות לשמירה על הסביבה בקרב עובדינו.

o אנו מתחייבים לטפח ולעודד מעורבות חברתית של עובדינו ותרומה לקהילה, בין השאר על ידי שילוב אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים כחלק מפעילות החברה.

אנו מחויבים לקוד האתי ולכל עובד חדש יוצג קוד זה במלואו.

 

קוד אתי ללקוחות וספקים

אנו בחברת דוקרט פועלת בנחישות, להט, אומץ ותעוזה להשגת היעדים הפיננסיים והתפעוליים שהצבנו לעצמנו.

העשייה היום יומית נעשית תוך הקפדה על הוגנות ואחריות כלפי קהל לקוחותינו ומגוון ספקינו.

לקוחותינו וספקינו מהווים נדבך חשוב ומרכזי ביכולתנו לצמוח, להתפתח ולהתייעל באופן עקבי ומתמיד תוך אמונה מלאה ואמיתית בחשיבות השותפות עם לקוחותינו וספקינו.

אנו מחויבים ומתחייבים לפעול למול הלקוחות והספקים שלנו ביושר, בצורה אתית ללא קבלת/מתן שוחד או כל פעילות של שחיתות וזאת בהתאם לחוקי המדינה ובשקיפות מלאה. בהגינות בפעילותנו המשותפת תוך מתן כבוד והערכה הדדיים.

אנו מחויבים להימנע מכל ניצול לרעה של כוחנו ולקיים את כל ההסכמים שאנו צד להם.

אנו מקיימים שגרת הדרכותבנושא של מודעות עצמית ושל פעולות שיש לנקוט במידה ומתעוררת בעיה של מוסר ואתיקה בנוגע לקוד זה לכל בעלי התפקידים הרלוונטים העובדים מול ספקינו ולקוחותינו.

אנו מתחייבים לפעול, ככל יכולתנו, על מנת להבטיח שהספקים שלנו יתנהלו אף הם בהתאם לקודים ולקריטריונים אתים ראויים.

     

 

 

 

 

 

.