WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
קרטון תורת הצבע קדם דפוס קרטון לאריזות לנוזלים מכונת דפוס
על פי סדר הא'-ב':

יחידת ציפוי לכה

varnish unitכיום ישנה דרישה לציפויים שונים כדי: לשמור על הצבע משפשופים למיניהם לתהליכי הייצור הבאים. או לאפקט של ברק, הנותן תוספת גראפית לאפליקציה. ישנה אפשרות לצפות בלכה ביחידת הדפוס הרגילה. אך כיום יותר ויותר משתמשים במכונות המעורבות של כמה שיטות הדפסה בעת והעונה אחת. 
אחת השיטות היא פלקסו להעברה של לכה בכמות גבוהה. כדי ליצור ברק גבוה ויבוש מהיר. השימוש הנפוץ הוא בלכה על בסיס מים אקרילית. שייבוש המים משאיר את המוצקים היוצרים ברק וציפוי אחיד נגד שפשופים. היחידות מבוססות על מערכת סכינים המנגבים את שארית הלכה מגליל האנילוקס מועבר לגלופת הלכה ומשם לנייר או על כל חומר גלם מודפס. ניתן לשנות את גליל האנילוקס לפי צריכת כמות הלכה המועברת וכן את צמיגות הלכה (הצמיגות בדרך כלל מסופקת כהמלצה של יצרן הלכה) כמו בהדפסות פלקסו.

תוכן העניינים