WikiPack

הנושאים הכי מבוקשים:
תורת הצבע קרטון קדם דפוס מכונת דפוס קרטון לאריזות לנוזלים
על פי סדר הא'-ב':

בלט (שיטת דפוס)

letterpressדפוס בלט (Letterpress printing) - שיטת הדפוס הראשונה שהומצאה על ידי גוטנברג. שיטה זו הייתה בשימוש שנים רבות עד שהוחלפה על ידי טכנולוגיות מתקדמות ומודרניות יותר. ספר התנ"ך שהוא הספר הראשון הודפס בשיטה זו. דפוס הבלט מבסיסו הוא מהמילה הבלטה. כאשר, האותיות בסדר הדפוס היו בולטות ומריחת גליל צבע נגע רק על גבי הבלטות אלו ועל ידי לחץ עבר הצבע אל הנייר. צריך לציין שהסדר נכתב בסידור ראי מכיוון שהעברתם לנייר היה באופן ישיר. בשנות השבעים השתדל ענף הדפוס והטכנולוגיות המתקדמות להינתק ככל שאפשר משיטה מיושנת זו ואיטית. סיבה נוספת להפטרות משיטה זו הייתה בריאותית עקב יצורם של סדר האותיות מעופרת הגרם בעיות בריאותיות קשות לעוסקים במלאכה.

תוכן העניינים

1 איור

איור

איור המפרט את צורת ההדפסה

letterpress